تبلیغات
فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز
فونت زیبا ساز
بسم الله الرحمن الرحیم - سلام به کلاس دومی ها خوش آمدید کلاس دومی ها - ریاضی قسمت اول

کلاس دومی ها

سمایی بود هر که ساعی بود

 

« یاد آوری ارزش مکانی نوشتن و خواندن اعداد دو رقمی »

1-   6 ده تایی و 9 یکی یکی می شود ......

  الف 96             ب 69      ج 15 

2 هفتاد و چهار چند تا ده تایی دارد ؟

الف 70 تا             ب 8 تا      ج 7 تا

3 شش ده تایی می شود ......

الف 6               ب 60         ج 16

4 نود و سه چند تا یکی دارد ؟

الف 9 تا           ب 90 تا       ج 3 تا

 5 42 برابر است با

الف 4 ده تایی و 2 یکی

ب 2 ده تایی و 4 ده تایی

ج 4 ده تایی و 3 یکی

6 کدام یک از عددهای زیر 8 ده تایی دارد ؟

الف 78          ب 80        ج 98

7 عدد هشتاد و شش کدام یک از گزینه های زیر است ؟

الف 68      ب 80      ج 86

8 چهل چند بسته ی ده تایی دارد ؟

الف 40 بسته    ب 4 بسته   ج 14 بسته

9- 90 برابر است با ....

الف 9 ده تایی     ب 9 ده تایی و 0 یکی   ج هر دو مورد درست است .

                                                 

 

« پیدا کردن قبل و بعد عدد »

1 عدد 89 بعد از کدام عدد است ؟

الف 80         ب 88     ج 78

2 عدد قبل از 98 کدام است ؟

الف 87       ب 96      ج 97

3 بعد از عدد 46 عدد  ..... و قبل از عدد 30 عدد ...... است .

الف 45 31     ب 45 29     ج 47 29 

4 عدد 59 قبل از چه عددی است ؟

الف 58           ب 60      ج 61

5 در جاهای خالی چه اعدادی باید نوشت ؟          ..... 59  ......

الف 60 58     ب 58 60        ج 61 58

6 قبل از عددی ، 79 است . بعد از آن ، چه عددی است ؟

الف 78            ب 80               ج 98                          

      

 

« معرفی رقم »

1 تعداد عددهای یک رقمی چند تاست ؟

الف 10 تا        ب 9 تا                 ج 8 تا

2 بزرگ ترین عدد یک رقمی کدام است ؟

الف ده           ب صفر                ج نه

3 کوچک ترین عدد یک رقمی کدام است ؟

الف نه              ب ده            ج صفر

4 عدد قبل از بزرگ ترین عدد دو رقمی کدام است ؟

الف 99            ب 97            ج 98 

5 عدد دو رقمی که با کوچک ترین و بزرک ترین عدد یک رقمی درست شده کدام است ؟

الف 91           ب 90           ج 10 

6 عدد دو رقمی که رقم هایش مثل هم از  50 کم تر و از 40 بیش تر باشد کدام است ؟

الف 55          ب 44            ج 66

7 عددی هستم دو رقمی که مجموع رقم هایم 7 می شود . من چه عددی هستم ؟

الف 92              ب 71           ج 34 

8 عدد بعد از بزرگ ترین عدد یک رقمی کدام است ؟

الف 8               ب 10           ج 9

9 بزرگ ترین عدد دو رقمی بین عددهای « 89 48 95 » کدام است ؟

الف الف 48       ب 89          ج 95 

10 با دو رقم 6 و 0 چند عدد دو رقمی می توان ساخت ؟

الف 2 عدد            ب 1 عدد        ج 3 عدد

11 کوچک ترین عدد دو رقمی که رقم های آن مثل هم باشد ، کدام است ؟

الف 10              ب 12             ج 11

12 بزرگ ترین عدد دو رقمی کدام است ؟

الف 99             ب 98              ج 97 

13 کوچک ترین عدد دو رقمی کدام است ؟

الف -11              ب 10             ج 9

 

« رقم »

1 با رقم های 4 و 5 دو عدد دو رقمی بنویسید .

2- عدد 55 چند رقم دارد ؟ .........     آن ها را بنویسید ............

3 کدام یک از عددهای زیر یک رقمی است .

چهارده   - پنج هفت سی یازده

4 بزرگ ترین عدد دو رقمی را بنویسید که یکی از رقم های آن 7 باشد .

5 کوچک ترین عدد دو رقمی را بنویسید که یکی از رقم های آن 8 باشد .

6 عددهای  دو رقمی بنویسید که رقم های آن مثل هم باشند .

7 با کوچک ترین عدد یک رقمی و بزرگ ترین عدد یک رقمی یک عدد دو رقمی بنویسید .

8 چند عدد دو رقمی می توانید بنویسید که 8 یکی داشته باشد ؟ آن ها را بنویسید .

9 چند عدد دو رقمی می توانید بنویسید که رقم هایش 0 و 9 باشد ؟

10 عددهای دو رقمی بنویسید که 7 ده تایی داشته باشند .

11- عددهای دو رقمی بنویسید که 9 ده تایی داشته باشند .

12 یک عدد دو رقمی بنویسید که از 49 کمتر و از 35 بیش تر باشد .

13 عدد دو رقمی بنویسید که مجموع رقم هایش 2 باشد .

14 عددهای دو رقمی بنویسید که 0 یکی داشته باشند .

با هم بخندیم

صفر

شاگرد : آقا اجازه : نمره ی صفر ارزشی دارد ؟

معلم : خیر

شاگرد : پس لطفاً یکی از آن صفرها را کنار نمره ی 2 ی من بگذارید .

1-سعید 38 تمبر برای آلبوم خود جمع کرد و حمید 19 تمبر ، آن ها چند تمبر برای آلبوم جمع کرده اند ؟

2-واحد پول ایران ................. است .

3- 285 ریال را با سکّه نشان بده .

4- رضا دو سکّه ی 50 ریالی داشت . یک اسکناس 100 ریالی هم مادرش به او داد . حالا رضا چند ریال پول دارد ؟

5- عددهای 8 و 145 را با هم جمع کن و حاصل جمع را روی شکل نشان بده .

6- کوچک ترین عدد سه رقمی را با کوچک ترین عدد دو رقمی که یکانش زوج باشد جمع کن . حاصل جمع چند می شود ؟

7- امیر علی ساعت 3 شروع به نوشتن کرد و بعد از 50 دقیقه تکالیفش تمام شد . او چه ساعتی تکالیف خود را تمام کرده است ؟ روی ساعت نشان بده .

8- 20 دقیقه به ساعت 4 مانده است . یعنی ساعت ................ است .

9- اگر الان ساعت 35 : 10 دقیقه باشد ، چند دقیقه به ساعت 11 مانده است ؟

10- در یک جعبه 70 قرقره به رنگ های مختلف قرار دارند . اگر 20 تای آن سفید باشد ، چند قرقره به رنگ های دیگر است ؟

مجله اینترنتی دانستنی ها ، ،