تبلیغات
فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز
فونت زیبا ساز
بسم الله الرحمن الرحیم - سلام به کلاس دومی ها خوش آمدید کلاس دومی ها - ریاضی قسمت سوم

کلاس دومی ها

سمایی بود هر که ساعی بود

-سعید 38 تمبر برای آلبوم خود جمع کرد و حمید 19 تمبر ، آن ها چند تمبر برای آلبوم جمع کرده اند ؟

2-واحد پول ایران ................. است .

3- 285 ریال را با سکّه نشان بده .

4- رضا دو سکّه ی 50 ریالی داشت . یک اسکناس 100 ریالی هم مادرش به او داد . حالا رضا چند ریال پول دارد ؟

5- عددهای 8 و 145 را با هم جمع کن و حاصل جمع را روی شکل نشان بده .

6- کوچک ترین عدد سه رقمی را با کوچک ترین عدد دو رقمی که یکانش زوج باشد جمع کن . حاصل جمع چند می شود ؟

7- امیر علی ساعت 3 شروع به نوشتن کرد و بعد از 50 دقیقه تکالیفش تمام شد . او چه ساعتی تکالیف خود را تمام کرده است ؟ روی ساعت نشان بده .

8- 20 دقیقه به ساعت 4 مانده است . یعنی ساعت ................ است .

9- اگر الان ساعت 35 : 10 دقیقه باشد ، چند دقیقه به ساعت 11 مانده است ؟

10- در یک جعبه 70 قرقره به رنگ های مختلف قرار دارند . اگر 20 تای آن سفید باشد ، چند قرقره به رنگ های دیگر است ؟

           

  

   فرزندم راه حل را روی محور نشان بده .

1-امیر عطا 9 شاخه گل و فربد 8 شاخه گل دارد آن ها روی هم چند شاخه گل

 

دارند ؟

 

2-آرش 15 مداد داشت او 9 تای آن ها را به خواهرش داد حالا او چند مداد دارد ؟

3-مرتضی و سهیل هر کدام 9 کتاب دارند آن ها روی هم چند کتاب دارند ؟

4-مریم 5 عروسک داشت مادرش برای او 4 عروسک و پدرش برای او 6

 

عروسک خرید او روی هم چندعروسک دارد ؟

5-سارا 8 بادکنک قرمز و 5 بادکنک سبز  و 2 بادکنک آبی دارد او روی هم چند

 

بادکنک دارد ؟

 

6- مانی 15 کتاب دارد 9 تای آن ها را خوانده چند تا از کتاب ها را نخوانده است ؟

             

1-در جای خالی عدد مناسب بنویس .

الف- 39 برابر است با ..... ده تایی و 19 یکی

ب- 80 برابر است با .... یکی و 7 ده تایی.

ج- 78 برابر است با 18 یکی و .... ده تایی

2-فصل بهار 93 روز است . اگر 56 روز از بهار گذشته باشد ، چند روز از فصل بهار باقی مانده است ؟

3-پدر محمّد 32 سال از محمّد بزرگ تر است . اگر او 58 سال داشته باشد ، سنّ محمّد چند سال است ؟

4- مریم یک روز صبح 45 شیرینی و بعد از ظهر همان روز 36 شیرینی پخت . او صبح چند شیرینی بیش تر از بعد از ظهر پخته است ؟

5-امید 24 سال و فرهاد 19 سال دارد . کدام یک جوان تر هستند ؟ ..... چند سال ؟

6-در جاهای خالی کلمه های مناسب بنویس .

الف- در .......... قطرها با هم برابرند و ضلع های روبه رو با هم مساوی هستند .

ب- در مستطیل هر قطر از هر ضلع آن ......... است و هر ضلع مستطیل از هر قطر آن ......... است .

ج- ........... بی نهایت قطر و شعاع دارد .

8- شکل های مثلث – دایره و لوزی را بکش ( ضلع ها را آبی ، و قطر ها را سبز ) کن . 

     

  1-فصل تابستان چند ماه دارد ؟ نام ببرید .

این فصل چند روز است ؟

2-ماه اردیبهشت 31 روز است . اگر امروز هفدهم ماه باشد ، چند روز دیگر تا پایان ماه مانده است ؟

3-هر چها سال یک بار ، ماه اسفند ........... روز است .

4-پدر بزرگ سارا  74  سال و سارا 8 سال دارد . پدر بزرگ چند سال از سارا بزرگ تر است ؟

5-مجموع کوچک ترین عدد سه رقمی و بزرگ ترین عدد دو رقمی با عدد 598 چند می شود ؟

6-برای عبارت 50= 300 ...... 800  در جای خالی علامت مناسب قرار بده .

7-میوه فروشی 193 کیلو گرم طالبی و 342 کیلو خربزه و 209 کیلو هندوانه فروخته است . او چند کیلو گرم میوه فروخته است ؟

8-تفریق .... = 106 – 125  را ستونی بنویس سپس با شکل نشان بده و بافقی مانده را بنویس .

9-سینا به نیما گفت : اگر 168 تومان از پدرش بگیرد ، 800 تومان خواهد داشت . پول سیا چه قدر بوده است ؟

10- عددها را زیر هم ( ستونی ) نوشته و جمع و تفریق ها را جواب بده .

( 345- 717  )      ( 59 – 105 – 424 )       (400- 73)        ( 302 – 164 – 97 )

11- در یک مسابقه ی پرش طول ، فرهاد 1 متر و 35 سانتی متر و فرشاد 125 سانتی متر پرید . کدام یک بیش تر پریده است ؟ چه قدر ؟

12- درخت خانه ی حسین 234 سیب دارد . حسین دیروز 93 سیب و امروز 28 سیب چیده است .

الف – حسین دیروز و امروز چند سیب چیده است ؟

ب- حسین دیروز چند سیب بیش تر چیده است ؟

13- چهار سه تا می شود ............. تا (با رسم شکل )

14-چند دو تا می شود شش تا ؟ ( با رسم شکل )

15-پنج ....... تا می شود 10 تا ( با رسم شکل )

 

                                    

 1-به سوالات زیر پاسخ بده .

4 متر چند سانتی متر است ؟

245 سانتی متر چند متر و چند سانتی متر است ؟

3 متر و 50 سانتی متر چند سانتی متر است ؟

2-در جاهای خالی عدد مناسب بنویس .

189 یعنی ........... صدتا ...... ده تا و ..... یکی

3 یکی و 8 ده تا و 4 صدتا می شود ......

5 صدتا می شود ..........

3-ساعت 50 : 9  روی ساعت نشان بده و بنویس چند دقیقه به ساعت بعدی مانده است ؟

4-یک عدد فرد سه رقمی بنویس .

عدد 73 زوج است یا فرد ؟

5-برای  عددهای ( 15 – 8 – 7 ) دو جمع و دو تفریق بنویس .

6-عددها را از کم تر به بیش تر بنویس .

 ( 12-  91-  88- 140 -610 -8 )      

7-قبل و بعد عددها را بنویس .

...... 627 - ...... - ...... – 642 ......

8-با رقم های ( 4 و 7 و 3 ) هر چه قدر می توانی عدد سه رقمی بنویس .

9- با رقم های ( 3 و 5 و 8 ) هر چه قدر می توانی عدد دو رقمی بنویس . مدرسه ای 300 نیمکت لازم دارد . دیروز 157 نیمکت و امروز 83 نیمکت آورده اند .

الف- دیروز و امروز چند نیمکت آورده اند ؟

ب- دیروز چند نیمکت بیش تر از امروز آورده اند ؟

ارزیابی اردیبهشت 91

1-عددهای زیر را با رقم و حروف بنویس .

پانصد و چهل ........                .......................... 692

2-برای جمع ( 16 = 9 + 7 ) یک جمع و دو تفریق بنویس .

3-قبل و بعد هر عدد را در جای خالی بنویس .

........   699                  580  .........

4-جمع را روی محور نشان بده .       ....... = 7 + 8

5-دور عددهای زوج را خط بکش .

408 - 65  -172 – 249 - 579

6-دو خط خمیده بکش که یکدیگر را در دو نقطه قطع کنند .

7- در جای خالی عدد مناسب بنویس .

الف- 3 متر و 80 سانتی متر .......... سانتی متر است .

ب-154 سانتی متر ........ متر و ........... سانتی متر است .

8-ساعت 40 : 4 دقیقه را روی ساعت نشان بده .

....... دقیقه مانده به ساعت ........

9-قطر را روی مربع و شعاع را روی دایره نشان بده .

10- در جاهای خالی علامت + ، - بگذار .

600= 200 ....  800             700= 300 .... 400

11-وحید یک بار 315 صفحه از کتاب داستانش را خواند و بار دیگر 120 صفحه از کتابش را خواند . وحید روی هم چند صفحه از کتاب داستانش را خوانده است .

12- سه چهار تا می شود ........... تا . ( با رسم شکل )

دو پنج تا می شود ....... تا . ( با رسم شکل )

13-در یک باغ میوه 27 درخت پرتقال ، 49 درخت آلبالو و 32 درخت گلابی است . در این باغ چند درخت میوه وجود دارد ؟

14-در جاهای خالی علامت (> = < ) بگذار .

95 ...... 302          752 ......725       50 + 350  ...... 400      

   198  ..... 891

15-مینا 16 بشقاب و 9 لیوان دارد . او چند لیوان دیگر باید تهیه کند تا در هر بشقاب یک لیوان داشته باشد ؟

 

                               

مجله اینترنتی دانستنی ها ، ،