تبلیغات
فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز
فونت زیبا ساز
بسم الله الرحمن الرحیم - سلام به کلاس دومی ها خوش آمدید کلاس دومی ها - ریاضی قسمت دوم

کلاس دومی ها

سمایی بود هر که ساعی بود


« یاد آوری جمع و تفریق »

1 - به جواب تفریق چه می گویند ؟

الف باقی مانده             ب حاصل جمع        ج -  منها

2 به جواب جمع چه می گویند ؟

الف باقی مانده           ب حاصل جمع          ج به اضافه

3 عددی هستم دو رقمی که رقم های یکی و ده تایی ام با هم برابر ند و حاصل جمع هر دو رقم من 2 می شود . من چه عددی هستم ؟  الف 20       ب 11                  ج 22

4 حاصل جمع کوچک ترین و بزرگ ترین عدد یک رقمی چند می شود ؟

الف 10                  ب 90                   ج 9

5 حاصل جمع کدام دو عدد 10 می شود ؟

الف 8 و 1                ب 7 و 3               ج 1 و 0

6 باقی مانده ی کدام تفریق ، 7 می شود ؟

الف - ... = 1-9      ب - ... = 2- 7             ج - ... = 2-9 

7 باقی مانده ی تفریق هر عدد از خودش برابر است با ......

الف صفر            ب همان عدد              ج هر دو درست است .

8 یکی من 2 تا از ده تایی ام کم تر است و مجموع رقم هایم 8 می شود . من چه عددی هستم ؟

الف 35            ب 53                     ج 62

9 از 9 تا شمع روشن 3 تا خاموش شد چند شمع روشن است ؟

الف 7 تا            ب 5 تا                   ج 6 تا

10 آرش 4 بادکنک و آرمین 5 بادکنک بیش تر از او دارد . آرمین چند بادکنک دارد ؟

                                                «  جمع و تفریق های متناظر »

1 کدام تفریق مربوط به جمع   ... = 2 + 6   است ؟

الف   = 8 - 6                ب -   = 2 8             ج -  = 2 6

2 کدام جمع مربوط به تفریق  ... = 3 8  است ؟

الف -  = 3 + 8         ب - = 3 + 5                ج - = 3 + 4

مجهول یابی در جمع

1 در عبارت 9 =  .... +7  به جای ... عدد مناسب را انتخاب کنید .

الف 3               ب 2                       ج 4

2 در عبارت  6 = 3 + ... به جای ... چه عددی می توان نوشت ؟

الف 2             ب 4                     ج 3

3 فاطمه 6 سال دیگر 10 ساله می شود . او حالا چند سال دارد ؟

الف 4 سال           ب 16 سال            ج 8 سال

4 امیر رضا 5 شاخه گل و 7 گلدان دارد . او چند شاخه گل باید تهیه کند تا برای هر گلدان یک شاخه داشته باشد ؟

الف 3 شاخه            ب 2 شاخه            ج 1 شاخه

5 مینا  4 عروسک دارد . چند عروسک دیگر باید بخرد تا تعداد عروسک های او 9 تا شود ؟

الف 5 عروسک          ب 6 عروسک            ج 4

«تساوی ، کم تری ، بیش تری»

1 مرتضی 6 مداد و مجتبی 9 مداد دارد . بنابر این تعداد مدادهای مرتضی  ............... مدادهای مجتبی

الف بیش تر است از                 ب کم تر است از           ج برابر است با

2 با توجه به نامساوی «  29 < 92 » کدام گزینه درست است ؟

الف 29 کم تر است از 92        ب 92 بیش تر است از29      ج 92 کم تر است از

3 نامساوی « 39> 19 » را بخوانید .

الف 39 کم تراست از 19        ب 19 بیش تر است از 39       ج 39 بیش تر است از

4 بیش ترین عدد در بین گزینه های زیر کدام است ؟

الف 59               ب 95            ج 89

5 کم ترین عدد در بین گزینه های زیر کدام است ؟

الف 60              ب 71           ج 49

6 با توجّه به عبارت « 68 ..... 86  » کدام علامت مناسب است ؟

الف - >                ب <             ج -   =

7 در عبارت «  5 + 2  ..... 3 + 4 »  کدام علامت مناسب است ؟

الف - >                ب - =             ج - <

8 برای فهمیدن کم تری و بیش تری ، دو عدد را با هم مقایسه    ...........  می کنیم .

الف جمع            ب مقایسه         ج تفریق

9 پوریا 2 کتاب و نیما 3 کتاب دارد . معلم به هر کدام 10 کتاب داد . چه کسی کتاب های بیش تری دارد ؟

الف نیما            ب پوریا           ج کتاب های هر دو مساوی است .

10 در جای خالی عبارت « 0 + 8  .... 8 چه علامتی باید قرار داد ؟

الف - >            ب - <             ج - =

11 با توجه به علامت ، در جای خالی عبارت « 6 8 < ............ چه عددی را باید قرار داد ؟

الف 8           ب 9            ج 7

« جمع سه عدد »

1 کدام یک از جمع های زیر ، نظیر جمع « ( 4 + 3 ) + 7 » است ؟

الف 4 + ( 3 + 7 )             ب 3 + ( 3 + 7 )            ج 4 + ( 4 + 7 )

2 حسن 4 کتاب و سهیل 3 کتاب و علی 2 کتاب خریدند . آن ها روی هم چند کتاب خریدند

الف 10 کتاب                   ب 9 کتاب                  ج 11 کتاب

مساله های زیر را حل کنید

1- امیر رضا گفت من 8 سال دارم . خواهرم از من دو سال بزرگ تر است خواهر امیر رضا چند سال دارد ؟

2– نیما 5 کتاب و پوریا 4 کتاب دارد آن ها با هم چند کتاب دارند ؟

3– امیر حسین گفت . من 10 مداد دارم . عرفان 3 مداد کم تر از من دارد . عرفان چند مداد دارد ؟

4– علی رضا 6 گل و فربد 4 گل خرید آن ها چند گل خریده اند ؟

5– معین  از یک بسته ی ده تایی مداد 4 تا را به سهیل داد حالا معین چند مداد دارد ؟

6– یک ماشین چهار چرخ دارد دو ماشین چند چرخ دارد ؟

7– در هر دست مرتضی 5 مداد است . مرتضی چند مداد دارد ؟

8 آرش از یک کتاب  9 صفحه ای 6 صفحه را خوانده است او چند صفحه را نخوانده است ؟

9- امیر عطا 9 سال دارد.  برادرش 2 سال از او کوچک تر است برادر امیر عطا چند سال دارد ؟

10 برای عبارت 6= 4+ 2  مساله بنویسید .

11- برای عبارت 3= 5-8  مساله بنویسید .

 « دوست هر کس عقل او و دشمن هر کس جهل اوست . »              

 1-با توجّه به تعداد دانش آموزان کلاستان جدول ارزش مکانی را بکش و کامل کن .

سپس عدد را با رقم و حروف بنویس .

2-یک عدد دو رقمی بنویس که از 80 کم تر و از 70 بیش تر باشد و رقم های آن مثل هم باشد ؟

3- برای جمع 14 = 6 + 8  مسئله بنویس .

4-برای تفریق 8 = 10 18   مسئله بنویس .

5- از بین اعداد زیر کدام یک رقمی و کدام دو رقمی است ؟

59 70 6 15 40 7 3 -10 -9

6-برای جمع سه عدد یک مسئله بنویس .

7-در جاهای خالی عددهای مناسب بنویس .

...... = ....... + 10 = 9+5                ...... = ...... + 10 = 8 +7

8 -  جمع  9 = 9 +0  را روی محور نشان بده .

9- تفریق 7 = 9 16  را روی محور نشان بده .

10- با استفده از خط های راست ، خمیده و شکسته یک نقاشی بکش .

11-از میان اعداد زیر اعدادی که جمعشان 16 می شود را پیدا کن و بنویس .

5 ، 8 ، 2 ، 3

12- برای جمع ..... = 4 + ( 3 + 7 ) یک جمع دیگر بنویس .

13-یک ماشین 4 چرخ دارد . سه ماشین چند چرخ دارد ؟

14-اگر روی یک نیمکت دو نفر بنشینند روی سه نیمکت چند نفر می نشینند ؟

15-برای 12 = 4 + ( 3 + 5 ) یک مسئله بنویس .

1-کدام  خط را نمی توان با خط کش کشید ؟

الف- خط خمیده               ب- خط راست                ج- خط شکسته

2- کدام خط را می توان با جا به کردن خط کش کشید ؟

الف- خط راست              ب- خط شکسته            ج- خط خمیده

3-خط زمینه ی دفتر شما یک خط  .......... است .

الف- شکسته                ب- خط راست                ج- خط شکسته

4- کدام خط را بدون جا به جا کردن خط کش می توان کشید ؟

الف- خط راست           ب- خط خمیده             ج- خط شکسته

5- یک سکه را روی کاغذ قرار داده و دور آن را خط می کشیم . ما چه خطی کشیده ایم ؟

الف- خط خمیده ی باز      ب- خط شکسته ی بسته           ج- خط خمیده ی بسته

6-جمع و تفریق های زیر را روی محور نشان دهید ؟

                    = 9 + 0                        = 0 - 12                               = 6+9

                  = 4 + ( 3 + 7 )                                  = 5 + ( 2 + 8 )

7- نرگس به مناسبت روز مادر 15 شاخه گل خریدکه 6 شاخه ی آن میخک و بقیه رُز بود . چند شاخه از گل ها رُز بود ؟

الف- 10 شاخه            ب- 9 شاخه                ج- 8 شاخه

8- محمّد یک بسته ی ده تایی و 7 یکی فندق داشت . او 9 فندق را شکست و خورد . حالا چند فندق دارد ؟

الف- 8 فندق             ب- 17 فندق                ج- 12 فندق

9- ایمان 17 ریال پول داشت که 8 ریال آن را مداد خرید . او حالا چند ریال دارد ؟

الف- 8 ریال              ب- 7 ریال                  ج – 9 ریال

10- از امیر رضا پرسیدند ؛ چند سال داری ؟ 7 سال دیگر 16 ساله می شوم . او اکنون چند ساله است ؟

الف- 8 ساله           ب- 9 ساله                 ج- 10 ساله

11- نیما 5 تومان دارد . اگر بخواهد مدادی به قیمت 13 تومان بخرد ، چند تومان کم دارد ؟

الف- 7 تومان          ب- 17 تومان            ج- 9 تومان

12- مریم خانم 18 متر پارچه خرید و 9 متر آن را استفاده کرد . او چند متر از پارچه را استفاده نکرده است ؟

الف- 8 متر            ب- 7 متر                  ج- 6 متر

سلام و صد سلام به تو دانش آموز پر توان .

1-ایمان در هر دوست خود 8 بادکنک دارد . ایمان چند بادکنک دارد ؟

2-سه گلدان داریم در هر گلدان 5 گل می باشد . در این سه گلدان چند گل می باشد؟

3-حمید رضا یک بسته ی ده تایی مداد داشت 3 تا را به دوستش هدیه داد . چند مداد برایش باقی ماند ؟

4-امیر حسین 8 سال دارد . خواهرش 6 سال از او بزرگ تر است خواهر امیر حسین چند سال دارد ؟

5-عرفان 15 سال دارد خواهرش 7 سال از او کوچک تر است خواهر عرفان چند سال دارد ؟

6- فاطمه در کتاب خانه ی خود 6 کتاب علمی و 8 کتاب داستان دارد او چند کتاب دارد ؟

7-در یک باغ 4 درخت سیب 6 درخت گیلاس و 7 درخت گردو است . در این باغ چند درخت می باشد ؟

8-از 13 شمع روشن 9 تا خاموش شد چند شمع روشن مانده است ؟

9-دو باغچه داریم در هر باغچه 7 درخت کاشته شده است . در این دو باغچه چند درخت کاشته شده است ؟

10-حسن 15 تومان داشت 9 تومان آن را پاک کن خرید . چند تومان برایش باقی مانده است ؟

چیستان :

*از یک نقطه خیلی می گذرم ، بگو چه خطی هستم ؟

*چه خطی هستم که با خط کش کشیده نمی شوم ؟

*از دو نقطه فقط یک بار می گذرم بگو چه خطی هستم ؟

Pluto

1-تفریق های زیر را انجام دهید .

.........= 6- 15                   ........= 2- 12            ........= 9- 18

........ = 4 – 19                 ........= 7 – 17           ........= 2- 11

2-برای تفریق های زیر شکل بکشید و در جای خالی عدد مناسب بنویسید .

                                                                .....= 7 – 14

                                                                ..... = 8- 11

3- سهیل 13 شکلات دارد . برادرش 4 شکلات کم تر از او دارد . برادر سهیل چند شکلات دارد ؟

4-هر دو عدد را زیر هم بنویسید و با هم جمع کنید .

(  2 و 12 )            ( 13 و 4 )           ( 11 و 7 )

5- جواب جمع های زیر را بنویسید .

........ = 5 + 11        ....... = 3 + 13       ....... = 2 + 16

6-از دو نقطه چند خط راست می گذرد ؟ با شکل نشان دهید .

7-از دو نقطه چند خط خمیده می گذرد ؟ با شکل نشان دهید .

8- یک خط راست و یک خط خمیده بکشید که هم دیگر را در دو نقطه قطع کنند .

9- از یک نقطه  .......... خط راست و از دو نقطه ........... خط راست می گذرد .

10- سه خط راست بکشید که هم دیگر را در سه نقطه قطع کنند ؟

11- یک خط خمیده و یک خط شکسته بکشید که هم دیگر را در دو نقطه قطع کنند . نقطه های مشترک را پر رنگ کرده و شماره گذاری کنید .

*به اعدادی که رقم یکان آن ها 8 و 6 و 4 و 2 و 0 باشد عدد زوج می گویند .

مثال : 28- 36- 44 – 52 – 60

*به اعدادی که رقم یکان آن ها 9 و 7 و 5 و 3 و 1 باشد عدد فرد می گویند .

مثال : 19 – 27 – 35 – 43 – 61

12- اعداد زیر کدام زوج و کدام فرد است .

27 – 80 – 77 – 43 – 36 – 44 – 38 – 9 – 2

13- یک عدد زوج دو رقمی بنویسید که رقم های آن مثل هم باشد .

14- با دو عدد فرد ، یک عدد دو رقمی بنویسید .

15-کوچک ترین عدد دو رقمی فرد است یا زوج ؟

16-از صفر تا نه چند عدد فرد داریم ، بنویسید .

17-عدد های زوج بین 50 تا 70 را بنویسید .

18-عددهای فرد بین 40 تا 60 را بنویسید .

19-کوچک ترین عدد فرد دو رقمی ...... بزرگ ترین عدد فرد دو رقمی ......

20- با رقم های 5 – 8 – 2  دو عدد زوج و دو عدد فرد دو رقمی بنویسید .

21-با کوچک ترین عددزوج یک رقمی و بزرگ ترین عدد فرد یک رقمی یک جمع و تفریق متناظر بنویسید .

22- حاصل جمع دو عدد زوج

الف- زوج است     ب- فرد است

23-حاصل جمع یک عدد زوج و یک عدد فرد

الف-زوج است     ب- فرد است

24-حاصل جمع دو عدد فرد

الف-زوج است     ب- فرد است

نی نی شكلك

با هم بخندیم

صفر

شاگرد : آقا اجازه : نمره ی صفر ارزشی دارد ؟

معلم : خیر

شاگرد : پس لطفاً یکی از آن صفرها را کنار نمره ی 2 ی من بگذارید .

 

 

مجله اینترنتی دانستنی ها ، ،