تبلیغات
فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز
فونت زیبا ساز
بسم الله الرحمن الرحیم - سلام به کلاس دومی ها خوش آمدید کلاس دومی ها - علوم قسمت دوم

کلاس دومی ها

سمایی بود هر که ساعی بود

فصل صدا

*پاسخ درست کدام است ؟

1-صدای طبل ......... است

الف-کلفت

ب-ظریف

ج-آهسته

د-نازک

2-صدا از کدام یک نمی گذرد ؟

الف-مایع

ب-گاز

ج-پشم

د-آب

3- کدام صدا هشدار دهنده است ؟

الف-قناری

ب-گنجشک

ج-ساعت

د-آبشار

*در جاهای خالی کلمه ی مناسب بنویس .

الف-هر جسمی که می لرزد ........ تولید می شود .

ب-صدا از اجسامی مانند آب و ............. عبور می کند .

ج-صدای زنگ تلفن ............. است .

د-صدای بزرگسالان ............ است .

* جمله های درست و نادرست کدامند؟

الف- بوق ماشین برای آگاه کردن از خطر است .

ب-صدای موسیقی آزار دهنده است .

ج-صدا ی طبل کلفت و صدای سوت نازک است .

د-نوزاد صدای کلفت و بمی دارد .

هـ-گوش نقش مهمی در تشخیص صداها دارد .

*به سوالات زیر پاسخ کامل بده .

1-صدا چگونه تولید می شود ؟

2-از صدا چه استفاده هایی می شود ؟

3-وقتی صدای آمبولانس یا ماشین آتش نشانی را شنیدیم باید چه کنیم ؟

4-صداها چه تفاوتی با هم دارند ؟

5-چه صداهایی هشدار دهنده هستند ؟

 

فصل هوا

*پاسخ درست کدام است ؟

1-...... برای موجودات زنده لازم است .

الف-هوای سرد

ب-هوای گرم

ج-هوای تمیز

د-هوای آلوده

2-کدام گروه به هوا نیاز ندارند ؟

الف-گیاهان

ب-جانوران

ج-انسان ها

د-سنگ ها

3-هوا چگونه آلوده می شود ؟

الف-به وسیله ی دود کارخانه ها

ب-خوب کار نکردن وسایل نفت سوز و گاز سوز

ج-به وسیله ی ماشین ها

د-همه ی موارد صحیح است .

4-برای روشن کردن آتش کدام یک لازم است ؟

الف- آب

ب-نور

ج-هوا

د-ظرف

5-کدام وسیله بدون هوا می تواند روشن بماند ؟

الف-کبریت

ب-ماشین

ج-شمع

د-هیچ کدام

* جمله های درست و نادرست کدامند؟

الف-هوا مادّه نیست .

ب-با کاشتن درخت می توانیم به پاکیزه ماندن هوا کمک کنیم .

ج-هوای آلوده فقط برای انسان ها زیان آور است .

د-ما بدون هوا می توانیم زندگی کنیم .

آلودگی هوا در شهر کم تر از روستا است .

*در جاهای خالی کلمه ی مناسب بنویس .

الف-وقتی نفس می کشیم ، هوا را وارد ............. می کنیم.

ب-استفاده از دوچرخه به جای اتومبیل به ........... هوا کمک می کند .

ج-کرم خاکی می تواند در زیر خاک زندگی کند ، زیرا ..................... استفاده می کند .

د-از ............. برای پرواز هواپیما ، حرکت اتومبیل و حرکت بالن هم استفاده می کنند .

*به سوالات زیر پاسخ کامل بده .

1-چرا هوا را نمی توان دید ؟

2-هوا در انجام چه کارهایی به ما کمک می کند ؟

3-هوا چگونه آلوده می شود ؟

4-چگونه می توانیم در سالم بودن محیط پارک ها بکوشیم ؟

 

فصل هوا تغییر می کند

*پاسخ درست کدام است ؟

1-میزان گرمی و سردی یک جسم را چه می گویند ؟

الف-جسم

ب-جرم

ج-دما

د-اندازه

2-از .......... برای اندازه گیری سردی و گرمی هوا استفاده می کنیم .

الف-بادنما

ب-بادسنج

ج-دماسنج

د-باران سنج

3-به حرکت هوا چه می گویند ؟

الف-باران

ب-باد

ج-برف

د-سیل

4-به باد شدید چه می گویند ؟

الف-کولاک

ب-تگرگ

ج-سیل

د-طوفان

5-وسیله ای که جهت باد را نشان می دهد چه نام دارد ؟

الف-بادسنج

ب-بادنما

ج-دماسنج

د-باران سنج

*در جاهای خالی کلمه ی مناسب بنویس .

الف-دمای هوا گاهی ....... و گاهی ........ می شود .

ب-حرکت ....... را باد می گویند .

ج-اگر هوای ....... و ....... جا به جا شود باد ایجاد می شود .

د-جهت حرکت باد را به وسیله .......... می توان فهمید .

* جمله های درست و نادرست کدامند؟

الف-به باد شدید طوفان می گویند.

ب-دماسنج دما را نشان می دهد.

ج-جا به جا شدن هوا را طوفان می گویند.

د-مایع قرمز رنگ در هوای سرد بالا می رود .

*به سوالات زیر پاسخ کامل بده .

1-دما را تعریف کن .

2-دماسنج چیست ؟

3-باد چگونه ایجاد می شود ؟

4-بادنما چیست؟

5-باد چه فایده ای دارد ؟

6-طوفان چیست ؟

*آیا می دانید ؟

هوا از ترکیب گاز اکسیژن و چند گاز دیگر به وجود می آید . این گازها بی رنگ هستند . به همین دلیل ، نمی توانیم هوا را ببینیم . از حرکت هوا ، باد به وجود می آید . شاخه های درختان و آب دریاها ، در اثر باد به حرکت در می آیند . در این زمان ، قدرت هوا را مشاهده می کنی .

 

فصل زمین تغییر می کند .

*پاسخ درست کدام است ؟

1-کدام یک از مواد زیر بر روی زمین بیش تر تغییر ایجاد می کند ؟

الف-آب

ب-باد

ج-گرما

د-طوفان

2-سیل چگونه ایجاد می شود ؟

الف- به اثر باران شدید

ب-بر اثر باد شدید

ج-بر اثر طوفان

د-بر اثر زلزله

3-درّه چگونه ایجاد می شود ؟

الف- به وسیله ی باد

ب-به وسیله ی آب

ج-به وسیله ی طوفان

د-به وسیله ی شن

4-چه عواملی بر روی زمین تغییر ایجاد می کند ؟

الف-باد

ب-باران

ج-سیل

د-هر سه مورد

5-هر چه فشار آب بیش تر باشد ، خاک ......... شسته می شود .

الف-کم تر

ب-بیش تر

ج-یکسان

د-به کندی

*در جاهای خالی کلمه ی مناسب بنویس .

الف-مهم ترین عامل تغییر زمین ........ است .

ب-آب و ............ گیاهان ، ذرهّ های خاک را به هم می چسباند و نمی گذارد که باد آن را با خود ببرد .

ج-آب موجب ایجاد .......... کوچک و بزرگ در سطح زمین می شود .

د-باد ، بیابان ها را ........... تغییر می دهد چون در بیابان ....... نیست .

* جمله های درست و نادرست کدامند؟

الف-آب ، خاک سفت را بیش تر با خود می برد .

ب-ریشه ی گیاهان و آب ، ذرّه های خاک را به هم می چسباند .

ج-خاک کشاورزی در مناطقی که پوشیده از گیاه نیست دیرتر از بین می رود .

*به سوالات زیر پاسخ کامل بده .

1-درّه ها چگونه به وجود می آید ؟

2-چگونه می توان از جا به جا شدن خاک جلوگیری کرد ؟

3-چرا بیابان بیش تر از جنگل تغییر می کند ؟

4-نبودن گیاه در سطح زمین چه تاثیری دارد ؟

5-طوفان چیست؟

                                    

 

فصل رشد بدن

*پاسخ درست کدام است ؟

1-کدام مورد زیر برای رشد بدن لازم است ؟

الف-غذا

ب-استراحت

ج-ورزش

د-هر سه مورد

2-چرا نباید به غذای خود زیاد نمک بزنیم ؟

الف-چون تمام غذاها به اندازه ی لازم نمک دارند .

ب-چون نمک زیاد ضرر دارد .

ج-چون نمک زیاد ، موجب بیماری می شود .

د-هر دو مورد (ب و ج) درست است .

3-کدام مورد زیر در رشد بدن موثر نمی باشد ؟

الف-پیاده روی

ب-شنا کردن

ج-تماشای تلویزیون

د-خواب و استراحت کافی

4-برای داشتن دندان های سالم چه باید بکنی ؟

الف-بعد از خوردن آب مسواک کنیم.

ب-نوشابه بخوریم

ج-غذاهای چرب بخوریم .

د-بعد از خوردن غذا و شیرینی مسواک کنیم .

5-زمان مناسب برای ورزش کردن ........ می باشد .

الف-بعد از ناهار

ب-به هنگام عصر

ج-قبل از صبحانه

د-بعد از شام

*در جاهای خالی کلمه ی مناسب بنویس .

الف-قبل از خوردن غذا باید ...............

ب-غذا را باید به اندازه ی ......... و به .......... بخوریم .

ج-برای این که سالم و شاداب باشیم باید ...... و ....... کنیم .

د-خوردن غذاهای مناسب به ما کمک می کنند تا .......... بمانیم و خوب ........ کنیم .

هـ- ......... و ......... زیاد برای بدن ما ضرر دارد .

* جمله های درست و نادرست کدامند؟

الف- غذاهای شور ، چرب و بسیار شیرین برای بدن ما لازم است .

ب-برای این که خوب رشد کنیم به غذا ، استراحت ، ورزش و رعایت پاکیزگی نیاز داریم .

ج-برای سالم و شاداب بودن باید ورزش و بازی کرد .

د-رشد انسان فقط در دست ها و پاها صورت می گیرد .

*به سوالات زیر پاسخ کامل بده .

1-چرا باید بهداشت را رعایت کنیم ؟

2-چه چیزهایی برای رشد بدن ضرر دارد ؟

3-برای این که بدن ما خوب رشد کند ، چه چیزهایی را باید بخوریم ؟

4-چرا باید ورزش و استراحت کنیم ؟

5-رشد مخصوص کدام موجودات می باشد ؟

  

 

 

مجله اینترنتی دانستنی ها ، ،