تبلیغات
فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز
فونت زیبا ساز
بسم الله الرحمن الرحیم - سلام به کلاس دومی ها خوش آمدید کلاس دومی ها - فارسی قسمت سوم

کلاس دومی ها

سمایی بود هر که ساعی بود

مروری بر بنویسیم دوم

1-جمله بسازید .

 

او :

 

تعریف :

 

لذّت :

 

دلپذیر :

 

دعا :

 

فردا :

 

موج :

 

آرام :

 

از :

 

برای :

 

وارد :

 

2- جمله های زیر را سوالی کنید و علامت مناسب بگذارید .

 

الف- فاطمه هر هفته یک کتاب می خواند .

 

ب- حمید درسش را خواند .

 

3- سه کلمه بنویسید که شکل (ی) در پایان آن ها صدای « آ » بدهد .

 

4- سه کلمه بنویسید که تنوین (  اً  ) داشته باشد .

 

5- چهار کلمه بنویسید که شکل (ـه ه ) در پایان آن ها صدای ا ِ  بدهد .

 

6- چهار کلمه بنویسید که شکل ( ـه ه ) در پایان آن ها صدای (هـ ) بدهد .

 

7- مخالف کلمه های زیر را بنویسید .

 

زیبا :                 خشک :               تاریک :               شبانه :

 

خنده :              دانا :                  تنبل :                 سیر :

 

با ایمان :

 

8- به آخر هر کلمه « گر » اضلفه کنید و یک جمله بسازید .

 

آرایش + ......

 

رفت  +  ......

 

9- به آخر هر کلمه « گار » اضافه کنید و یک جمله بسازید .

 

آموز + ......

 

پرورد + .....

 

10- به کلمه « ساز » اضافه کنید و یک جمله بسازید .

 

 دارو + ......

 

11- بنویسید یک پروانه چگونه متولّد می شود .

 

12- مرتّب کنید .

 

الف- قول -  پدرم- کند -  تعریف -  را – شاهنامه -  برایم -

 

داستان های - داد

 

ب- است – در – شاهنامه – آمده -  رستم -  پهلوان -  ایران -

  بزرگ – داستان

 

پ – دقّت – هنرمند – باید – کند – نگاه – همه – چیز – به – با

 

ت – می نامند – روز – 15 – هر – را – سال – روز – درخت کاری – اسفند

 

13- کامل کنید .

 

صندوقچه یعنی .......................

 

....................... یعنی روباه کوچک .

 

اتاقک یعنی ..........................

 

.................. یعنی روباه کوچک .

 

14- کامل کنید .

 

ما هر هفته به ................ می رویم .

 

........ هر سال ............. می روی .

 

لباس برای انسان مثل ............. برای پرنده است .

 

وقتی برق می رود ، یعنی خانه ............. می شود .

 

............... یعنی کسی که با گل ظرف های سفالی

می سازد .

 

.............. ! چه کسی این ها را ساخته است ؟

 

به جایی که سبزه می روید ............... می گویند .

 

آن که نمی شنود ................ است .

 

اگر حسن هر روز مسواک می زد ................

 

من ......... زنده ام ، ............... کشورم دفاع می کنم .

 

........... پرچم کشورتان را دوست ...........

 

خراسانی یعنی کسی که اهل ......... است .

 

به محلّ آموزش ............... می گویند .

 

به کسی که از گل ها مراقبت می کند .................. می گویند .

 

15- به هر کلمه « مند » اضافه کنید و با آن جمله بسازید .

 

هنر + ..............

 

دانش + ..........

 

16- به جای کلمه ی داخل کمانک ، کلمه ی هم معنی آن را قرار

دهید .

 

نوروز فصل ( سر سبزی ) باغ و دشت است .

 

روزی از مادرم ( پرسیدم ) .

 

ما باید از حیوانات ( مواظبت ) کنیم .

 

17- کلمه های زیر را با ( ان ) جمع ببندید .

 

ستاره    + ......                 درخت + ......

 

مرد +    .......                  پرنده + .......

 

18- با هر کلمه دو جمله بسازید .

 

باز

 

باز

 

سیر

 

سیر

 

19- به کلمه تر و ترین اضافه کنید و جمله بسازید .

 

زیبا +......

 

زیبا + .....

 

20 – از کوچک به بزرگ ردیف کنید .

 

نوزاد – پیرمرد – نوجوان – جوان

 

21- از کلمه های داخل کمانک استفاده کنید و جمله ها را

 

دوباره بنویسید .

 

الف – نرگس با پدر و مادرش به مسافرت رفت . ( من )

 

ب – شما کتاب دوستتان را دادید . ( آن ها )

 

22 – جمله ها را کامل کنید .

 

من درس نخوانده ام .                ما درس ..............

 

تو درس ..............                  شما درس ...........

 

او درس .............                   آن ها درس ..........

 

23 – به کلمه ی زیر با و بی اضافه کنید و جمله بسازید .

 

سلیقه

 

سلیقه

24 – کلمه های زیر را معنا کنید .

 

آموزگار =                         هم شاگردی =

 

خوش حال =                    قصّه =

 

سعی =                         خلق کرده است =

 

25 – یک پرچم نقّاشی کنید و بنویسید هر رنگ آن نشانه ی

 چیست ؟

 

26 – هر سه کلمه را در یک جمله به کار ببرید .

 

 ( پرچم – ایران – افتخار )

 

27 – شکل ( ی ) در کلمه های زیر چه صدایی دارد .

 

ماهی – موسی – چای – سفیدی – نای – لانه ی –

 

صورتی –درختی – موسی  

 

  

 

 

 

مجله اینترنتی دانستنی ها ، ،