تبلیغات
فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز
فونت زیبا ساز
بسم الله الرحمن الرحیم - سلام به کلاس دومی ها خوش آمدید کلاس دومی ها - دانستنی های فارسی دوم دبستان

کلاس دومی ها

سمایی بود هر که ساعی بودبه نام خالق برف و باران                   ( دانستنی های فارسی دوم )

در پایان بعضی از کلمه ها ، « ی » صدای « آ » می دهد .

مثال : مصطفی ........ عیسی

-پنج کلمه بنویسید که حرف « ی » در آخر آن ها صدای « آ » بدهد .

..............................

هرگاه کلمه ای صدای آخرش به « ه ـه » یعنی  (  اِ  ) ختم شود و با « ی » ترکیب گردد . مابین « ـه ه » و  « ی » الف اضافه خواهد شد . مثال :

کوزه  .......کوزه ای                   لانه ........  لانه ای

به کلمه های زیر « ای » اضافه کنید و با هر یک جمله ای بسازید .

نامه :

پرنده :

...............................

در کلمه هایی مانند : « با مزه » و « با ارزش » از مفهوم « چیزی » استفاده می شود .

در کلمه هایی مانند : « با حجاب» و  « با هنر » از مفهوم « کسی » استفاده می شود .

مثال : با اهمّیّت : چیزی که اهمیت دارد .

با سواد : کسی که سواد دارد .

معنی کلمه های زیر را بنویسید .

با ادب :                      با تربیت :                    با دقّت :              با هوش :

...........................

بعضی از کلمه ها در پایان ، صدای ( ـَ ن ) می دهند که شکل نوشتاری آن با نوع خواندن آن متفاوت است . این علامت (  ـً  ) 

تنوین می گویند .

مثال :  « معمولاً  » نوشته شده و « معمولَن » خوانده می شود .

به آخر کلمه های زیر ، شکل « اً » را اضافه کنید و دوباره بنویسید .

حتمـ                 لطفـ             کاملـ              معمولـ            مثلـ           ثانیـ  

..............................

«  » نشانه ی نقل و قول مستقیم است .                                 

 ( . ) در پایان جمله می آید .                       

( ، ) علامت مکث است .

( ؟ ) در آخر جمله های پرسشی می آید .

برای متن زیر از (   .   - ؟  -  «     »  ) استفاده کنید .

خرس کوچولو فریاد زد تو میکروب ها را این طرف ها ندیده ای می خواهم با آن ها بجنگم

.................................

هر گاه بخواهیم از کسی ، چیزی بپرسیم در پایان جمله « ؟ » می گذاریم . برای پرسشی کردن جمله می توانیم به اوّل جمله « چرا » و یا « آیا » بیاوریم و در پایان جمله ، علامت « ؟ » بگذاریم .

جمله های زیر را پرسشی کنید .

الف   عرفان از مسافرت برگشت .

ب  - بچه خرگوش ها ، هویج در دست بیرون رفتند .


« از راه اندیشه و عقل ، دنیا و آخرت به دست می آید . »                امام حسین ( ع )

*فرزندم ، هر گاه بخواهیم از کسی ، چیزی بپرسیم در پایان جمله «  ؟ » می گذاریم . برای پرسشی کردن جمله می توانیم به اول جمله « چرا » و یا « آیا » بیاوریم و در پایان جمله ، علامت « ؟ » بگذاریم .

- گلم ، جمله های پرسشی درس مدرسه ی خرگوش ها را پیدا کن و بنویس .

- جمله های زیر را پرسشی کن .

الف آرش از مسافرت برگشت .

ب خرس کوچولو می خواست با میکروب ها بجنگد .

-مخالف کلمه های زیر را بنویس .

شنید :             خندان :                  بی حوصله :                  روزانه                    روز :

-مرتّب کن .

الف در باره ی  -    بچه خرگوش ها  -   سوال -   خوب -  فکر - معلم - کردند .

ب باید     - ما  - گوش های از  - خوب  - کنیم  - خود  - مواظبت

-برای سه کلمه ی « چشم  - مراقبت بچه ها » یک جمله ی زیبا بنویس .


« هنگامی که کار نیک تو را خوش حال و کار بد تو را ناراحت کند ، فرد با ایمانی هستی .  

« حضرت محمّد ص »

-پنج کلمه بنویس که شکل « ـه ه » در پایان کلمه ، صدای ( ــِ ) بدهد .

-پنج کلمه بنویس که شکل « ـه ه » در پایان کلمه ، صدای هـ بدهد .

-جمله های زیر را کامل کن .

الف وقتی وارد حیاط مدرسه می شوم ................................

ب شما می خواهید  ..................................

*بچه های خوب ، در هنگام بیان کلمه به صورت جمع ، از « ها » استفاده می کنیم ،

مثلاً : خانه  .... خانه ها                      گل  .... گل ها

-هم معنی کلمه های زیر را بنویس .

زیبا :                          مراقبت :                        تند :                پرسید :

-به جای کلمه ی داخل « کمانک » کلمه ی هم معنی دیگر بنویس .

الف من ( کوشش ) می کنم که از خواهرم خوب ( مراقبت ) کنم .

ب خدای مهربان برای ما خانواده ی خوبی را ( آفریده ) است .

( حضرت سلیمان ( ع ) ملکه ی سبا را با کلمه ی « بسم الله الرحمن الرحیم » به دین اسلام دعوت کرد . ) ( قرآن کریم )  

گلم ،

*در آخر کلمه هایی مانند رفته ، آهسته ، دوباره و .... ( ـه  و ه ) صدای ( اِ ) می دهد . ولی در آخر کلمه هایی مانند کوه ، ماه ، سیاه ، چاه ، شبیه و ... صدای ( هـ ) می دهد .

1- کلمه هایی را که صدای آخرشان هم صدا است را کنار هم بنویس .

شبیه عجله پروانه ده سیاه مه چاه میوه مجلّه نگه

2- مرتبّ کن .

الف – لک لک  -   تا -  یاد -  لانه سازی-  را – خواست- به- نوشا - بدهد .

ب – کار – سال – طول – چند – این – می کشد .

ج – پزشک – شده بود – کوشا - ماهری

3- سه کلمه بنویس که در آن ها « و » صدا نداشته باشد .

مثال : خواستن

4- کامل کن .

الف - خواننده کسی است که ..............

ب – خزنده یعنی : ....................

ج – امسال تو باید خوب  ............

5 – معنی کلمه های زیر را بنویس .

آرام :                      شبیه :

شروع :                 آموختن :

6 – جاهای خالی را کامل کن .

الف – کوشا و نوشا از هر نظر ........... هم بودند .

ب – دارکوب گفت : شما باید  ........... کار کنید .

ج – پوشش پرنده ......... است .

*فرزندم آیا می دانی که تمام گیاهان گل ندارند ؟

خزه ها از گیاهانی هستند که گل ندارند . خزه ها برگ و ساقه دارند ، امّا گل ندارند .


عزیزم کنجکاوی یعنی دقت در چیزی که دیگران به آن توجه نکردند و این یعنی دانستن و یاد گرفتی چیزی که دیگران نمی دانند !                     25 /9 /

گلم ، هر گاه تر و ترین با کلمه ای همراه شوند ، حالتی را نشان می دهند .

مثال : قّد امیر بلند است . قّد امیر بلندتر از علی است .

امیر ، قد بلندترین دانش آموز کلاس است .

1-به جای کلمه ی « تر » کلمه ی « ترین » اضافه کن و جمله بساز .

مثال : سعید از همه بلندتر است . *سعید بلندترین دانش آموز کلاس است .

الف زمستان سردتر از فصل های دیگر است .

ب- امروز هوا گرم تر بود .

2-کامل کن .

الف رنگین کمان پس از ............. به وجود می آید .

ب رنگ های رنگین کمان کنار هم  ..............................

پ - بچه های رنگین به رنگ های ......................... بودند .

ت بچه های رنگین کمان ، تصمیم گرفتند با هم .................... باشند .

3-خورشید را دوست داری یا باران را ؟ علّت را بنویس .

4- جمله بساز .

زرنگ ترین :

تمیزتر:

مختلف :

5-جمله های زیر را کامل کن .

تو :

ما :

 

« از تنبلی و بی حوصلگی دوری کن ، چون این دو حالت ، آغاز هر بدی است . »

امام محمد باقر (ع )                               4/10/90

1-درس  دوستان ما را با دقت بخوان و جمله هایی را که علامت « ؟ » دارند ، را بنویس .

2-مرتّب کن .

الف- نظم -را -خیابان ها – و- در – چه – این – ترتیب – کسی – ایجاد – کرده – است ؟

ب- چه – باغ های – خوش رنگی – و چه – گل های – سر سبزی !

3-درس دوستان ما را با دقّت بخوان و کلمه هایی که حروف زیر را دارند پیدا کن و بنویس .

هـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ط ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

غ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4- در هر ردیف ، کدام کلمه با بقیّه فرق دارد ؟

الف - فرش – پتو – پالتو – موکت

ب - خامه – عسل – شیر – ماست

ج – سیب – توت فرنگی – انار – موز

5-با توجه به کلمه های داده شده ، جمله ها را کامل کن .

تا  - از – برای – با –

الف – علی .... زیارت حرم امام رضا (ع ) به مشهد رفت .

ب- آن ها مثل هم حرف می زدند و همیشه  ...... هم پرواز می کردند .

پ – امیر .... پدرش تشکّر کرد .

ت- خاله پیرزن خم شد  .... نان را بردارد .

فرزند باهوشم ، کلمه هایی مثل « این » و « همین » به نزدیک اشاره می کنند مانند : این ماشین ، همین ماشین . کلمه هایی مثل « آن » و « همان » به دور اشاره می کند . مانند : آن پسر ، همان پسر

6- جمله بساز .

این : ــــــــــــــــــــــــــــــــ

آن :ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7- معنی کلمه های زیر را بنویس .

یار :                     با نشاط :                 دانا :                     پاکیزه :                 دانش آموز :

8 – هر کلمه را با « گر » ترکیب کن و با آن جمله بساز .

آرایش + گر = آرایشگر                 آرایشگر موهای حسن را کوتاه کرد .

مس +

کوزه +

آهن +

9- مخالف کلمه های زیر را بنویس .

مرتّب :              منظّم :            با حوصله :            شبانه :              سرد :                کوتاه :           زیبا :               سفید :       

با ادب :              خیس :                نزدیک :

10- برای تصویر دو جمله ی زیبا بنویس .

تصاویر زیباسازی _ سایت پارس اسکین _ بخش تصاویر زیباسازی _ سری اول

« خدا زیباست و زیبایی ها را دوست دارد . »    پیامبر اکرم « ص »   6/10/90

1-گلم چگونه باید در استفاده از آب صرفه جویی کنیم ؟

2-مانند نمونه سه کلمه بنویس که « واو » در آن ها صدای « و » بدهد .

مثال : واکسن            .......       .......     .......

3- در پنج خط آخر درس موج کوچولو به جای خورشید  ، « تو » بگذار و آن را دوباره بنویس .

4- درس موج کوچولو را با دقّت بخوان و کلمه هایی که در آن حروف زیر است پیدا کن و بنویس .

و   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

او  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ای  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*فرزندم ، در درس « پرواز موج » کلمه های کم کم ، آرام آرام ، آهسته آهسته و قطره قطره ، حالتی را نشان می دهند . مثال : قطره قطره جمع گردد عاقبت دریا شود . « قطره قطره » جانشین حالت « کم کم » شده است . حالت گاهی یک کلمه است . مانند : « آرام » در جمله ی « آب ، آرام بخار می شود . »

 حالت گاهی نیز تکرار یک کلمه است ، مانند : « آب ، آرام آرام بخار می شود . »

5- جمله بساز .

قطره قطره :

آرام آرام :

6- به هر کلمه « ی » اضافه کن و جمله ای بنویس .

مثال : سنگـ + ی : سنگی            من مجسّمه ی سنگی دارم .

سفال :

گل :

7- هر بار کلمه ی داخل پرانتز را به جمله ی بعد اضافه کن .

امیر رضا پیراهن خرید ( زیبایی )

امیر رضا .............................. ( از فروشگاه )

امیر رضا  ............................. (آبی )

امیر رضا  ..............................

8- آیا می دانی باران چگونه به وجود می آید ؟

9- جمله ها را کامل کن .

خورشید گفت : .......................

موج کوچولو بالا    .......................

موج کوچولو می خواست  .....................

آیا می دانی آب در کجا پیدا می شود ؟

70 درصد از سطح زمین را آب دریاها و اقیانوس ها فرا گرفته است .

آب ، در خاک ، گیاه ، میوه ، سبزی و بدن انسان وجود دارد . تقریباً 2 بدن ما را آب تشکیل می دهد .

«حواس خود را برای یادگرفتن درس ، کاملاً جمع کنید . »

امام سجاد ( ع )

1-چهار کلمه بنویس که نشانه ی « ـــً  » داشته باشد .

2-در کلمه های زیر ، علامت تشدید را در جای مناسب بگذار .

تشکر – تعجب – اما – اول – غصه – منظمی – معلم – مرتبی

*به این علامت « : » دو نقطه و به این علامت «           » گیومه می گویند . پس از کلمه هایی مثل « گفت » و « پرسید » علامت نقل قول و گیومه قرار می گیرد .

مثال : مادر پرسید :              « این ها چیست ؟ »

کلمه هایی مثل خندان ، خندیدن و لبخند در واژه ی « خند » با هم مشترک هستند .

3-وقتی غذا می خوری چه کاری قبل از خوردن انجام می دهی ؟

4-دو تفاوت پرندگان با خزندگان را بنویس .

5-در جاهای خالی ، کلمه ی مناسب بنویس .

حنایی و جوجه هایش در حیاط ............ و ............. می رفتند .

موش گفت : « ....... نکن . »

اگر سنگ ریزه را نخوریم ، غذایمان .............. نمی شود و ............ می شویم .

6-برای هر کلمه ، سه کلمه ی هم خانواده بنویس .

روز :

مهر :

7-هم معنی کلمه های زیر را بنویس .

ناراحت :               مریض :            زیاد :

8-جمله ی زیر را در سه خط ادامه بده .

دیروز زنگ تفریح از روی زمین ، مدادی را پیدا کردم . وقتی خوب نگاه کردم ، دیدم مال من نیست بعد ....

9-مخالف کلمه های زیر را بنویس .

کوتاه :                می خورد :               شبانه :

10- ترکیب کن و سپس جمله بساز .

غذا +یم =

غذا + یَت =

غذا + یَش =

11-مرتّب کن .

الف-سنگ ریزه ها – را – هضم – اگر – غذایمان – نمی شود – نخوریم

ب-گفت – از – ممنونیم – حنایی – خیلی – تو

ج- پرسید – تعجّب – موش – با

12-درس حنایی را با دقّت بخوان و سه جمله ی پرسشی از درس حنایی بنویس .

13-به هر کلمه ، یک کلمه یا بخش دیگر اضافه کن و بنویس .

مثال : گوشت + خوار ـــــــــــ گوشت خوار

خوش +

سنگ +

علف +

جمله بساز .

تعجّب :

احتیاج :

هضم :

« خداوند کودکی را که نماز می خواند دوست دارد . »  « رسول اکرم »

1-گلم ، جمله ها را کامل کن .

درموقع دعا با ...... سخن می گوییم .

ما هر روز ، ........ نوبت نماز می خوانیم .

نماز صبح ، .... رکعتی است .

ما باید با بچه های کوچک تر از خودمان ........ باشیم .

2- فرزندم ؛ دعا یعنی چه ؟

3- در کلمه های زیر شکل « و » چه صدایی دارد ؟

خود کار – وزن – موز – خورشت – خوراک – دوست – طوطی – ورزش – وحی – کوتاه – وزیر -خورشید- خوب- تولّد  

4- جمله بساز .

وضو :

موقع :

دعا :

5- مرتّب کن .

الف) دارد- روز – پدرش – حامد – هر- همراه – دوست – بخواند – نماز

ب ) دعا – با – می گوییم – در – موقع – سخن – خدا

6- با کلمه های زیر ، یک داستان کوتاه بساز و بنویس .

دعا – خدا – وضو – نماز – مهربان – شکر – تصمیم

7-معنای کلمه های زیر را بنویس .

سخن :                موقع :          یاری :

محبّت :                سعی :          زیاد:

8-نام سه زیارتگاه مهم ایران را بنویس .

9-دلت می خواهد دوستانت با تو چگونه رفتار کنند ؟

10-فرزند با ایمانم ، یک پیام قرآنی را در ارتباط با نماز ، همراه با معنای آن بنویس .

عربی :

فارسی :

آیا می دانی :

سوره ی حمد ، اولین سوره ی قرآن است که دوبار بر پیامبر نازل شده است ، یک بار در شهر مکّه و بار دیگر در شهر مدینه .

« بهترین شما کسی است که قرآن را یاد بگیرد و به دیگران بیاموزد . »

« حضرت محمّد (ص) »

1-کامل کن.

داروخانه یعنی .................

نمازخانه یعنی ................

کتاب خانه یعنی ................

2- جمله بساز .

گل دسته ....................................

جمعیّت  ......................................

اذان ............................................

3- کامل کن .

مثال: من کتاب خریدم .                    ما  ...................

تو     ..................                         شما .................

او     .................                         آن ها .................

4- درس زیارت را با دقّت بخوان و کلمه هایی که حروف زیر در آن هست را پیدا کن و بنویس .

( صـ - گـ - ذ – ـغـ - جـ - چـ - ضـ )

5- مرتّب کن .

الف – راز – دعا – و – نیاز – با – یعنی – خدا .

ب – دسته – دسته – به -  زینب – کبوتر ها - شدند – نزدیک

6- به کلمه های زیر « ان » اضافه کن و با هریک جمله بساز .

دوست

جانور

گیاه

7- معنای کلمه های زیر را بنویس .

درخشان :                         وقت :

فراموش :                         تشکّر :

8- یک خاطره ی زیبا از حرم یا زیارتگاهی که رفتی بنویس .

9- تفاوت کلمه ها را بنویس .

سیر

سیر

شیر

شیر

10- برای تصویر دو جمله ی زیبا بنویس .

Animated gifs Candle

 

مجله اینترنتی دانستنی ها ، ،