تبلیغات
فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز
فونت زیبا ساز
بسم الله الرحمن الرحیم - سلام به کلاس دومی ها خوش آمدید کلاس دومی ها - دانستنی فارسی2

کلاس دومی ها

سمایی بود هر که ساعی بود

« چو ایران نباشد تن من مباد - بدین بوم و بر ، زنده یک تن مباد »        « ابوالقاسم فردوسی »

1 – دوست خوبم ، نام سه شاعر بزرگ کشورمان را بنویس .

...........           ............          ...........

2- جمله ها را کامل کن .

به محلّ آسایش ، .............. می گویند .

به محلّ آموزش ، .............. می گویند .

به محلّ خواب  ، ............... می گویند .

*جمع بستن همه ی کلمه ها از علامت « ها » و در موجودات زنده « ان » استفاده می کنیم .

مثال : مرد ..... مردان               سیب ....... سیب ها

3- دو کلمه را که با « ها » و دو کلمه را که با « ان » جمع بسته می شوند ، بنویس .

ها : .............        .................

ان :  .............       ................

4- کامل کن .

زیارتگاه جایی است که .................................................

آرامگاه جایی است که ..................................................

5-فرزندم برای این که ایرانی سر بلند داشته باشیم باید چه کار کنیم ؟

......................................................................

6- جمله بساز .

میهن : .......................................................................

ایران : .......................................................................

7-مرتّب کن .

الف – فردوسی – بزرگ – آرامگاه – شاعر – ایران – مشهد – است – در – توس .

.........................................................................

ب- است – تبریز – در – مسجد – کبود  .

.........................................................

ج- سعدی – شیراز – آرامگاه – در – است .

........................................................

د- امام رضا (ع ) – مشهد – حرم – حرم – در – شهر – است .

...........................................................................

8- به این کلمه ها « گاه » اضافه کن و معنای آن را بنویس .

ایست :  .....................               آرامگاه : ........................

9- در باره ی امام رضا (ع ) و حضرت معصومه (ع ) سه خط بنویس .

 

                      

      

« در تجارب بشر ، دانش و اطلاعات تازه نهفته است . »  « حضرت علی (ع)

1-عزیزم ، دو جمله از جمله های درس را که گیومه « » دارند ، بنویس .

2- هر کلمه را دوباره در جای خالی بنویس . شیر – سیر – باز

الف – مادرم به غذا .............. می ریزد .

ب- من هر روز سه لیوان ، ............... می خورم .

پ – امروز رضا ............. بود و ناهار نخورد .

ت- ............. در سیرک نمایش می داد .

ث- هوا گرم است پنجره را ....... کن .

ج- ............ در آسمان پرواز می کند .

3- دوست خوبم ، پرچم کشورمان را نقاشی کن و بنویس هر رنگ نشانه ی چیست و آرم وسط پرچم نماد چه چیزی است ؟

*بعضی کلمه ها املای مشابه دارند ولی معنای آن ها متفاوت دارند ولی معنای آن ها متفاوت است ، به این کلمه ها «هم نویسی» می گویند .  مثال : شیر ( حیوان وحشی ) ، شیر ( خوردنی )

بعضی وقت ها « ی » معنی نسبت می دهد .

مثال : چوبی : ( چیزی که از چوب ساخته می شود . )

شیرازی : ( کسی که اهل شیراز است .

4-هر سه کلمه را در یک جمله به کار ببر و بنویس .

الف – کشور – ایران – زندگی

ب – دوست – پرچم – میهن

5- جمله های در هم ریخته را مرتّب کن .

الف- لاله – نشانه ی – گل – شهیدان – است – خون .

.............................................................................

ب- سفید – پرچم – رنگ – صلح – نشانه ی – و – دوستی – است .

.............................................................................

6-کلمه های هم معنی را کنار هم بنویس .

وقت – خدا – نگاه – آشتی – تکان – علامت – موقع – دیدن – الله – صلح – حرکت – نشانه –

7- جمله های زیر را با ( از ، برای ، تا ، هر ) کامل کن .

پرچم .............. کشوری نشانه ی وجود آن کشور و آزادی و سربلندی آن است .

مادر  ........... حمید یک اسباب بازی خرید .

مرتضی  ...... مدرسه ..... خانه را با دوستش می رود .

8- برای کلمه های زیر جمله بساز .

تماشا :

صبحگاهی :

9- جمله ها را کامل کن .

او به ایرانی ............ افتخار می کند .

ما به ایرانی بودنمان افتخار  ...............

........ به ایرانی  ......... افتخار می کنند .

10- در جاهای خالی ، یک کلمه ی هم معنی بنویس .

مثال : موقع خواندن نماز ، لباسمان باید پاکیزه ( تمیز ) باشد .

الف – دیروز مریم مریض ( ............... ) بود .

ب- چلچراغ ها همه جا را روشن (  ................ ) کرده بودند .

11- کامل کن .

الف- به کسی که اهل ایران است ، ............... می گویند .

ب- به چیزی که از کاغذ درست شده باشد ، ............... می گویند .

شیرازی یعنی ...................................................

ایرانی یعنی  ....................................................

12- پرچم یک کشور را نقاشی کن و برای آن سه جمله بنویس .

*فرزندم می دانی کشور ما ، ایران ، « 31 » استان دارد . وطن ما دارای کوه های بلند و استواری مانند البرز ، سبلان ، دماوند و سهند است .

 

                      blog

« روزی که در آن گناه نباشد ، عید است . »        « امام علی (ع)

1-با آمدن نوروز ، کدام فصل شروع می شود ؟

2-به هر واژه ، کلمه ی مناسب دیگری اضافه کن و بنویس .

مثال : سالِ نو              خانه ...........        جشن ...........         شمع .........

سفره ..........              تحویل .........        آرامگاه ..........         باغ ...........

3-به کلمه های زیر ، « کار » اضافه کن و معنای آن را بنویس .

مثال : درست + کار ــــــــ درست کار : یعنی کسی که کار درست انجام می دهد .

ورزش +

ستم +

4-به کلمه های زیر « چه » اضافه کن و معنای آن را بنویس .

مثال : صندوق + چه : صندوقچه    ــــــــ یعنی صندوق کوچک

دفتر +

کتاب +

دریا +

ترب +

*اگر در آخر کلمه ای ، حرف « ه ـه » باشد و بخواهیم آن را با « ان » جمع ببندیم ، « ه ـه » را حذف می کنیم و به جای «ان » ، « گان » می گذاریم .

مثل : خسته + ان ــــــــ خستگان

پاکیزه + ان ـــــــــــ پاکیزگان

5-کلمه های زیر را با « ان » جمع ببند و بنویس .

مثال : ستاره ــــــــــــــــ ستارگان

گذشته ـــــــــــــــــــ

دیده ــــــــــــــــــــــ

کبوتر ــــــــــــــــــــ

رفته ــــــــــــــــــــ

6-برای هر تصویر سه جمله بنویس .

7-در جاهای خالی ، کلمه های مناسب بنویس .

الف-با آغاز فصل بهار ، درختان کم کم .............. می دهند .

ب-ماه فروردین ....... روز است .

ج-روز .............. فروردین ، نخستین روز سال نو در کشور ماست .

د-امیر و نیما ، لحظه ی تحویل سال نو دعا .................

8-مخالف کلمه های زیر را بنویس .

کهنه :              خوش حال :              شروع :

9-معنی کلمه ها را بنویس .

سرسبزی :          آغاز :          پاکیزه :         قشنگ تر :

10-فرزندم ، با کمک پدر و مادرت قبل از شروع عید چه کارهایی در خانه انجام می دهی ؟

11- مرتّب کن .

الف-سال – است – سال – تحویل – که – شروع – می شود – نو – وقتی –

ب-نوروز – دست - در - عید – کوچک ترها – را – می بوسند – بزرگ ترها

ج-قبل – از – جشن – می کنند – هادی – و – نوروز – در – زهرا – نیکوکاری – شرکت

 

سلام عزیزم

« خداوند صبر را برای به دست آوردن پاداش قرار داد .»

1-ماه های هر فصل را بنویس .

الف-ماه های فصل بهار :

ب-ماه های فصل تابستان :

ج-ماه های فصل پاییز :

د-ماه های فصل زمستان :

2-با شنیدن نام هر یک از این کلمه ها به یاد چه می افتی ؟ بنویس .

زمستان :

شنا :

عید نوروز :

3- جمله ها را کامل کن .

در ماه فروردین ، درختان ............. می دهند .

عمو نوروز در فصل ............ ، خودش را نشان می دهد .

خدا ، کسی را که به حیوانات مهربانی کند ............. .

4-به مثال توجه کن و بنویس .

مثال : او به کتاب خانه رفت ــــــــــــ  او به کتاب خانه خواهد رفت .

آن ها به پرنده ها دانه دادند ـــــــــــــ .......................................

5-جمله بساز

حیوانات :

معلوم :

مواظب :

6-با استفاده از کلمه های زیر ، جمله ها را کامل کن .

( معمولاً – فعلاً – لطفاً – حتماً )

پوریا و علی قبل از خواب ................. مسواک می زنند .

ما  ............. نمی توانیم به پارک برویم .

............... یک کتاب به من بدهید .

من شب ها .............. یک لیوان شیر می نوشم .

7-مخالف کلمه های زیر را بنویس .

خوب :         دور :         بالا :            فایده :            خرّمی :

8-درس خاطره را با دقّت بخوان و کلمه هایی را که در آن ها حروف زیر وجود دارد پیدا کن و بنویس .

ض :

ظ :

ز :

ذ :

9-فرزندم تصویر یک جنگل را بکش و در مورد اهمّیّت درخت کاری و فواید آن چند جمله بنویس .

 

        سلام عزیزم

در همه حال به حیوانات و پرندگان محبّت کنید . پیامبر اکرم (ص)

1-کلمه های زیر را در یک جمله بنویس .

دریا – موج – آسمان

باغ – شهد گل – پروانه

2-به آخر کلمه ها « ساز » اضافه کن و جمله بساز .

آهنگ :

دارو :

3-سه کلمه بنویس که ( ـه ه ) در آخر کلمه ، صدای (  ِ ) بدهد .

4- کامل کن .

غذای پروانه ها .......... و  ............ است .

پروانه ها در ........... و .............. و در میان ............. و ............. زندگی می کنند .

پروانه ها یکی از زیباترین ............ است .

کرم ها وقتی در پیله پروانه شدند ، .............. خود را پاره می کنند .

5-جمله بساز .

پیله :

زندگی :

گیاهان:

6-کامل کن .

گلزار یعنی جایی که ............

گندم زار یعنی جایی که ...........

شالی زار یعنی جایی که ...............

سبزه زار یعنی جایی که .............

6-در جاهای خالی کلمه ی دیگری اضافه کن ، و با هر یک جمله ای بساز .

دل ..............

.......... کار

........ ساز

گل ..........

7-مرتّب کن .

الف-کسی – را – حیوانات – دارد – خدا – که – به – کند – مهربانی – دوست – محبّت – و

ب- هر - سال – را – 13 آبان – دانش آموز – می گویند – روز

               blog

 

« بزرگان خود را احترام کنید تا مورد احترام کوچک ترها قرار گیرید . « امام سجّاد »

1-نام سه هنرمند ایرانی را بنویس .

2-این کلمه ها تو را به یاد چه می اندازد ؟ بنویس .

عکّاس – سفالگر – تلویزیون – هنرمند

3-به کلمه های زیر « گر » اضافه کن و معنی آن را بنویس .

کار + .....

شنا + ......

4- مثل نمونه کامل کن .

او رفت ــــــ او خواهد رفت .

مجید از پدرش پرسید ـــــــ ..........

مرتضی رفت . ــــــــــ .............

امیر رضا نقّاشی می کشد ــــــــــ ............

5-با توجّه به کلمه ی داخل کمانک ، هر بار جمله را تغییر داده و بنویس .

او با گل چیزهای سفالی درست می کند .

........................................... ( زیبایی )

......................................... ( برای دوستش )

....................................... (ما )

..................................... ( نیما و پوریا )

....................................................

6-در باره ی تصویر سه جمله بنویس .

7-کامل کن .

من می خواهم یک معلّم بشوم ، پس تلاش می کنم ............

از خدای مهربان می خواهم  ....................

         blog

 

بنی آدم اعضای یکدیگرند                که در آفرینش ز یک گوهرند 

« فردوسی »

گلم ، جاهای خالی را کامل کن .

مرغک یعنی مرغ کوچک

خروسک یعنی :

زاغک یعنی :

آدمک یعنی :

2-نام سه تن از قهرمانان شاهنامه را بنویس .

معنای کلمه های زیر را بنویس .

پهلوان :                      جمعیّت :                 گذشته :

زحمت :                    سپس :                    در باره ی :

3-مخالف کلمه های زیر را بنویس .

شنیدن :                امروز :                   بزرگ :

4-کلمه های زیر چه چیزهایی را به یاد تو می آورد ؟

شاعر :

کتاب :

5-مرتّب کن .

الف – همراه – به – گذشته – سال – مشهد پدر – رفتیم – و – مادر – به

*فرزندم کلمه های ( دیروز – گذشته ) حالت زمان را نشان می دهند .

مثال : من دیروز به مدرسه رفتم .

سال گذشته همراه پدر و مادرم به شیراز رفته بودم .

6-با کلمه های زیر جمله ها را کامل کن .

کتاب با ارزش شاهنامه به ............. است .

پدران ما با آثار پر افتخار ................ آشنا هستند .

پهلوان نامدار ایران ، ............ نام دارد .

فردوسی شاعر بزرگ ایران برای نوشتن اشعارش ............. زیاد داشته است .

7-عزیزم ، در باره ی شاعر بزرگ ایران فردوسی ، دو خط بنویس .

8-به کلمه های زیر ، کلمه های دیگری اضافه کن و یک جمله بساز .

مثال : خود نویس : من با خودنویس نامه ای به دوستم نوشتم .

خود .........

خود ........

خود  .......

9-کامل کن .

ما به کتاب خانه رفتیم .

.......   مسافرت  .........

....... پارک  ..........

آن ها به .......... رفتند .

10-مرتّب کن .

الف-سی سال – نوشت – فردوسی – کشید – شاهنامه – را – تا – زحمت –

ب-کتابی- شاهنامه – چه – است ؟

پ-فردوسی – آرامگاه – شهر – است – در – مشهد – نزدیکی –

11-با کلمه های داخل کمانک ، جمله را تغییر بده .

الف- فربد هر سال به شیراز می رود . ( پارسال )

ب- ........................................... (امروز )

ج- ........................................... (فردا )

د- ...........................................

12-یک بیت شعر از شاعر بزرگ ایران ، فردوسی بنویس .

13-شاهنامه ی فردوسی در باره ی چیست ؟ بنویس .

14-نام سه تا از داستان های شاهنامه را بنویس .

                        blog

 

ارزیابی اردیبهشت ماه

1-به آخر هر کدام « گار » اضافه کن و با هر یک جمله بساز .

آموز .....

پرورد ....

2- مخالف هر کلمه را بنویس .

زیبا :                سیاه :             کوتاه :                 تنبل :

3-جاهای خالی را کامل کن .

الف- به کسی که از گل ها مراقبت می کند ، ......... می گویند .

ب-به کسی که غذا می پزد ،  ........ می گویند .

ج- به کسی که در دبستان درس می دهد ، ........ می گویند .

4- به هر یک از کلمه های زیر « ای » یا « ی » اضافه کن .

شانه ....        کوه ....         راه ....         لانه ....

5- جمله های زیر را مرتّب کن .

دقّت – هنرمند – باید – کند – نگاه – همه – چیز – با – به .

شاخه – یک – قشنگی – شاپرک – بود – نشسته – روی.

6- کلمه های زیر را با «ان » جمع ببند .

تشنه :            گیاه :              خسته :             ستاره :

7-به جای کلمه ی داخل کمانک کلمه ی مناسب دیگری بنویس .

الف- خداوند همه چیز را ( خلق کرده است )

ب) من از خواهرم ( مراقبت ) می کنم .

8- جمله ی زیر را ادامه بده .

من از پدر و مادر مهربانم تشکّر می کنم چون ..........

9-با هر یک از کلمه های زیر جمله بساز .

آرام آرام :

نوروز :

مواظبت :

هنرمند :

معذرت :

10- در باره ی تصویر سه جمله بنویس .

ارزیابی نوبت دوم

خدایا چنان کن سرانجام کار تو  *****  خشنود باشی و ما رستگار

1-جمله ها را کامل کن .

الف-............ هر کاری را با نام خدا شروع می کنیم .

ب-به کسی که سلیقه دارد ............ می گویند .

ج-فردوسی سی سال زحمت کشید تا شاهنامه را ...............

د-به جایی که سبزه می روید ............. می گویند .

2-زیر کلمه ی مناسب داخل کمانک خط بکش .

ما هر روز نماز ( می خوانید – می خوانیم ) .

تو به بزرگ ترها احترام ( می گذاری – می گذارد).

3-مخالف کلمه های زیر را بنویس .

شب : ....... سرد: ........ بلندتر : ........ دوست :......

4-برای کلمه های زیر کلمه ی مشترک بنویس .

خوار :              سر :             خوب :                خند:

5-دو کلمه بنویس که ( خود) در آن باشد .

6-به جای کلمه ی داخل کمانک ، کلمه ی مناسب دیگری بنویس .

الف-سرویس مدرسه (آرام ) ............. حرکت می کند.

ب-من از دیدن دوستم (شاد) ........... شدم .

ج-هوای روستا (پاکیزه ) ........ است .

7-جمله های زیر را مرتّب کن.

الف- روی – شاخه ی – سنجاقک – نشست – گل

ب- خرید – ایمان – کتاب – خوبی – داستان

8-یک کلمه بنویس که (و) در آن صدای (او ) بدهد .

9-با کلمه های زیر جمله بساز .

آسمان:

شیر :

گرسنه:

(او – روزنامه ) :

(پرچم – ایران ):

رفت :

آیا:

10-برای تصویر سه جمله بنویس .  

 

مجله اینترنتی دانستنی ها ، ،